کامپیوتر مقاله

مخصوص فرموله شده برای چاپ با گیر کردن کاغذ حداقل و چند فید